Do M. Morawieckiego, J. Kaczyńskiego i Rządu RP – Szkodliwość Maseczek

Published by on

Poniższa treść pochodzi z newsletter’a Fundacji Tesli (Mariusz Najda):

Fundacja im. Nikoli Tesli ul. Proletariacka 3/28; 15-449 Białystok; KRS 00000443710

Do Mateusza Morawieckiego Jarosława Kaczyńskiego i Rządu RP

Żądanie – Fundacja żąda wydania przez Rząd PiS natychmiastowego zakazu stosowania maseczek ochronnych w Polsce ze względu na ich zerową skuteczność przy wyłapywaniu jakichkolwiek wirusów a ich noszenie powoduje u ludzi Ciężką Niewydolność Oddechową – czyli poważne zagrożenie dla życia i zdrowia Polaków.

Uzasadnienie:

Apel Maseczki – Medycyna Pracy + Prawo.

Należy zacząć od tego, że chorobotwórcze Wirusy i bakterie są wszędzie: Na wysypiskach, śmietnikach, koszach na śmieci, kanalizacji, w powietrzu – są przenoszone na kołach samochodów, butach – roznoszą się z kurzem i wiatrem. Zjadamy wirusy z pieczywem i owocami jest ich pełno na ubraniach, skórze naszego ciała, na włosach i w przewodach wentylacyjnych. Nie trzeba nawet otwierać okna żeby było ich pełno w pomieszczeniach.Jeżeli więc ktoś mówi, że „maseczki są w stanie ochronić ludzi przed wirusami czy bakteriami”– należy takie „wywody” włożyć między bajki. I nawet gdyby taki ktoś nosił tytuł Profesora Wirusologii – to znaczy, że nie zna podstaw epidemiologii i opowiada po prostu bzdury !!!

Maseczki ochronne dowolnych producentów i wykonane z dowolnych tkanin – mają zerową skuteczność przy wyłapywaniu wirusów a ich noszenie powoduje u ludzi Ciężką Niewydolność Oddechową ze względu na powodowanie Zatruć CO2 (hiperkapnia – zmiany gazów krwi poprzez wzrost poziomu CO2 w organizmie) oraz niedotlenienie organizmu – poprzez zmniejszenie ilości tlenu O2 we wszystkich komórkach ciała a przede wszystkim w mózgu.W związku z tym – maseczki stanowią poważne zagrożenie dla życia i zdrowia ludziTe sprawy zostały już dawno opisane przez Medycynę Pracy – Kodeks Pracy w dziale BHP ( Bezpieczeństwo i Higiena Pracy).

Badania Naukowe – Szkodliwość Noszenia Maseczek Ochronnych.

© 2021 autorzy. Licencjobiorca MDPI, Bazylea, Szwajcaria. Ten artykuł jest artykułem z otwartym dostępem rozpowszechnianym zgodnie z warunkami licencji Creative Commons Attribution (CC BY) https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ ; https://www.mdpi.com/1660-4601/18/8/4344/htm

  • W załączeniu w/w Praca Naukowa Licencjobiorca MDPI, Bazylea, Szwajcaria. wersja angielska + tłumaczenie na język polski.+ oficjalne pismo fundacji do M. Morawieckiego, J. Kaczyńskiego i Rządu z dnia 13.07.21r

Gwałtowny spadek i osłabienie funkcji fizjologicznych i umysłowych.

Normalna zawartość CO 2 w wydychanym powietrzu wynosi około 4% – jednak już stężenia 5% CO2 wystarczają do wywołania paniki w ciągu 15–16 min Przy wyższych poziomach dwutlenku węgla organizm przestaje sobie radzić i następuje: drżenie mięśni, depresja, ataki paniki (poczucie zagrożenia), zmęczenie (obniżona zdolność wydolnościowa), zmniejszenie zdolności poznawczych (trudności z uczeniem i zapamiętywaniem) spadek zdolności psychomotorycznych (spowolnienie, opóźniona reakcja na bodźce i spadek koncentracji jak przy lekach psychotropowych) drgawki i nieregularna praca serca, przyspieszony oddech, duszność, omamy słuchowe (szum w uszach) i wzrokowe (przekrwione spojówki oczu), zaburzenia świadomości, nudności i wymioty, zawroty i bóle głowy, drgawki i zamroczenie, zatrzymanie oddechu… zgon.

Maseczki ułatwiają zarażanie innych osób.

Niedawne badanie eksperymentalne wykazało, że wszyscy ludzie noszący maski (chirurgiczne, N95, maski z tkaniny) uwalniają do powietrza znacznie i proporcjonalnie mniejsze cząstki o wielkości 0,3 do 0,5 μm niż osoby bez masek, zarówno podczas oddychania, mówienia, jak i kaszluZgodnie z tym maski działają jak nebulizatory i przyczyniają się do wytwarzania bardzo drobnych aerozoli. Z przyczyn fizycznych mniejsze cząstki rozprzestrzeniają się jednak szybciej i dalej niż duże. Szczególnie interesujące w tym eksperymentalnym badaniu referencyjnym było odkrycie, że osoba testująca nosząca maskę z jednowarstwowej tkaniny była również w stanie uwolnić łącznie 384% więcej cząstek (o różnych rozmiarach) podczas oddychania niż osoba bez maseczki. (str. 16)

Maseczki ułatwiają namnażanie się patogenów i wywołują choroby przewlekłe u ludzi.

Ciepłe i wilgotne środowisko stworzone przez i w maskach bez obecności mechanizmów ochronnych, takich jak przeciwciała, układ dopełniacza, komórki obronne i hamujące patogeny oraz na błonie śluzowej toruje drogę do niezakłóconego wzrostu, a tym samym idealnego wzrostu i rozmnażania grunt dla różnych patogenów, takich jak bakterie i grzyby (str. 14)

Podsumowanie – maseczki powodują

 

  • Zwiększoną liczbę wypadków przy pracy i liczbę wypadków drogowych,

  • Utrudniają leczenie dowolnych chorób i zwiększają zapadalność na choroby

  • Zwiększają śmiertelność u ludzi i skracają życie.

Kodeks Karny

Art. 190a. KK [Uporczywe nękanie] § 1. Kto przez uporczywe nękanie innej osoby lub osoby jej najbliższej wzbudza u niej uzasadnione okolicznościami poczucie zagrożeniaponiżenialubudręczenia lub istotnie narusza jej prywatność, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

Art. 160 kk § 1. Kto naraża człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

Art. 191. kk Zmuszanie do określonego zachowania (noszenia maseczki), zaniechania lub znoszenia § 1. Kto stosuje przemoc wobec osoby lub groźbę bezprawną w celu zmuszenia innej osoby do określonego działania, zaniechania lub znoszenia, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

Odszkodowanie i zadośćuczynienie za krzywdę

Osoba pokrzywdzona przestępstwem groźby lub zmuszania może żądać nie tylko ścigania i ukarania sprawcy, ale również odszkodowania i zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę w wymiarze odpowiadającym zadanemu jej cierpieniu i negatywnym skutkom przestępstwa w różnych sferach życia. Roszczenia te mogą być dochodzone nie tylko na drodze procesu cywilnego, ale również w sprawie karnej prowadzonej przeciwko sprawcy gróźb lub zmuszania. Pokrzywdzony może w toku procesu sądowego działać w sprawie jako oskarżyciel posiłkowy oraz osobiście, lub z pomocą fachowego pełnomocnika w osobie adwokata lub radcy prawnego, aktywnie uczestniczyć w całym postępowaniu karnym.

Sugestie i Podpowiedzi dla Pracodawców i Pracowników.

  1. Dyrekcje Firm i Instytucji Państwowych – W pierwszej kolejności powinne uchylić „grożące niebezpieczeństwo” dla ludzi poprzez wprowadzenie zakazu używania maseczek ochronnych – art. 160 kk § 4. Nie podlega karze za przestępstwo określone w § 1-3 sprawca, który dobrowolnie uchylił grożące niebezpieczeństwo.
  2. Skierować zawiadomienia do prokuratury w imieniu własnym i pracowników (Związki Zawodowe) przeciwko Rządowi i Ministrom a szczególnie powinni to zrobić Zarządy Firm Państwowych (Prezesi Sądów; Dyrektorzy Szkół, Rektorzy Uczelni, Dyrektorzy Szpitali, Komendanci Policji itp.) W przeciwnym razie będą odpowiadać karnie za współudział w przestępstwach gdyż to oni wydali rozporządzenia w miejscach pracy dotyczące obowiązku noszenia maseczek wbrew wymogom BHP i Medycyny Pracy. Osoba karana nie może pracować w urzędach i innych instytucjach państwowych – zaświadczenie o niekaralności.
  3. W przypadku Firm Prywatnych (Związki Pracodawców) – należy składać zawiadomienia do prokuratury przeciwko Rządowi i Ministrom w imieniu własnym i pracowników (pozwy zbiorowe) co będzie skutkowało możliwością uzyskania odszkodowania od rządu. W Przeciwnym razie odszkodowania będzie wypłacał zakład pracy – Pracodawca. 


Founder and President of the Foundation’s
Management Board
Mariusz Najda

Copyright © 2021 NEOS, All rights reserved.
You are receiving this email because you opted in via our website.

Our mailing address is:

NEOS

Ulica Opolska

WROCLAW 52-010

Poland
Categories: Bez kategorii

0 komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.