Do Prezesów Sądów Okręgowych w Polsce

Published by on

Poniższa treść pochodzi z newsletter’a Fundacji Tesli (Mariusz Najda):

Fundacja im. Nikoli Tesli,  ul. Proletariacka 3/28, 15-449 Białystok KRS 00000443710 

Do Prezesów Sądów Okręgowych w Polsce1. SSO Jolanta Korwin-Piotrowska; 2.SSO Dagmara Pawełczyk–Woicka; 3. SSO Bogumił Hoszowski;4. SSO Agata Stankiewicz-Rataj;5. SSO Wojciech Łukowski; 6. SSA Krzysztof Lewandowski;7. SSA Rafał Terlecki;8. SSA Mieczysław OLIWA; 9. SSR Rafał Puchalski; 10.SSO Danuta Hryniewicz; 11.SSO Maciej Strączyński; 12. SSO Michał Błoński;13. SSO JerzyPołukord; 14.SSO Ryszard Sadlik; 15.SSO KrzysztofNiezgoda. oraz 16. Prezes Sądu Okręgowego w Warszawie SSA Piotr Schab który został pociągnięty do odpowiedzialności karnej. 

Wezwanie Przed-sądowe i Przed-prokuratorskie

Fundacja żąda od w/w Prezesów Sądów wydania natychmiastowego zakazu stosowania „maseczek ochronnych” na terenie Sądu przez pracowników i petentów sądu ponieważ maseczki stanowią poważne zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi.

 • W załączeniu: Praca Naukowa „O szkodliwości maseczek” MDPI AG , St. Alban-Anlage 66, CH-4052 Basel, Szwajcaria Opublikowana 20 kwietnia 2021 i dostępna publicznie pod adresem: https://www.mdpi.com/1660-4601/18/8/4344/htm

Więcej informacji na ten temat można przeczytać na stronie internetowej Fundacji  http://fundacja-tesli.manifo.com/

W dołączonej Pracy Naukowej można przeczytać, że maseczki ochronne (nawet te chirurgiczne) mają ZEROWĄ skuteczność w wyłapywaniu jakichkolwiek wirusów to na dodatek stanowią poważne zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi w postaci powodowania Ciężkiej Niewydolności Oddechowej (ang – SARS) w postaci zatrucia dwutlenkiem węgla (CO2) i niedotlenienia organizmu.

Gwałtowny spadek i osłabienie funkcji fizjologicznych i umysłowych.

Normalna zawartość CO 2 w wydychanym powietrzu wynosi około 4% – jednak już stężenia 5% CO2 wystarczają do wywołania paniki w ciągu 15–16 min Przy wyższych poziomach dwutlenku węgla organizm przestaje sobie radzić i następuje: drżenie mięśni, depresja, ataki paniki (poczucie zagrożenia), zmęczenie (obniżona zdolność wydolnościowa), zmniejszenie zdolności poznawczych (trudności z uczeniem i zapamiętywaniem)spadek zdolności psychomotorycznych(spowolnienie, opóźniona reakcja na bodźce i spadek koncentracji jak przy lekach psychotropowych)drgawki i nieregularna praca serca, przyspieszony oddech, duszność, omamy słuchowe (szum w uszach)i wzrokowe(przekrwione spojówki oczu), zaburzenia świadomości, nudności i wymioty, zawroty i bóle głowy, drgawki i zamroczenie, zatrzymanie oddechu… zgon.

Maseczki ułatwiają namnażanie się patogenów i wywołują choroby przewlekłe u ludzi.

Ciepłe i wilgotne środowisko stworzone przez i w maskach bez obecności mechanizmów ochronnych, takich jak przeciwciała, układ dopełniacza, komórki obronne i hamujące patogeny oraz na błonie śluzowej toruje drogę do niezakłóconego wzrostu, a tym samym idealnego wzrostu i rozmnażania grunt dla różnych patogenów, takich jak bakterie i grzyby (str. 14)

Podsumowanie – maseczki powodują

 • Zwiększoną liczbę wypadków przy pracy i liczbę wypadków drogowych,
 • Zwiększają zapadalność na choroby i utrudniają leczenie dowolnych chorób
 • Zwiększają śmiertelność u ludzi i skracają życie.

Chyba nie trzeba dodawać, że rozporządzenia Ministra Zdrowia czy Premiera nie mogą być sprzeczne z Ustawami (Kodeks Pracy – BHP Medycyna Pracy) ani narażać ludzi na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia o czym mówi Ustawa Kodeks Karny.

W związku z powyższym oczekujemy:

 1. Umieszczenia w widocznych miejscach w Sądzie ogłoszeń (plakatów, ulotek) zakazujących noszenia maseczek z informacją o ich szkodliwości dla zdrowia.
 2. Prosimy o stosowanie innych metod zapobiegawcze zarażeniom np. zachowanie dystansu.

Jednocześnie Odradzamy: stosowania przymusowych „zabiegów medycznych” w postaci mierzenia temperatury czy dezynfekcji rąk – mogą się one odbywać jedynie na zasadach dobrowolności.

Bardzo pomocne w kwestiach medycznych może być wyrok Sądu w Lizbonie z dnia 11.11.2020r – Sygnatura akt. Proc. Nº 1783/20.7T8PDL.L1 – (wyrok sądu w załączeniu) w którym to wyroku można przeczytać: 

Diagnoza medyczna jest czynnością medyczną, do której wykonania uprawniony jest wyłącznie lekarz i za którą ten lekarz ponosi wyłączną i całkowitą odpowiedzialność. Żadna inna osoba lub organ, w tym żadna agencja rządowa lub sąd, nie ma takich uprawnień. Zadaniem Regionalnego Urzędu Zdrowia Azorów nie jest zgłaszanie kogoś chorego lub niebezpiecznego. Tylko lekarz może to zrobić. Nikt nie może zostać uznany za chorego lub niebezpiecznego dla zdrowia dekretem lub prawem, nawet jako automatyczna, administracyjna konsekwencja wyniku badania laboratoryjnego, niezależnie od jego rodzaju.”

Warto też wiedzieć, że wg Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie:
Orzeczenia Sądów wydane w krajach Unii Europejskiej są uznawane automatycznie, bez konieczności przeprowadzania jakiegokolwiek postępowania w pozostałych krajach Unii Europejskiej. Polskie sądy administracyjne są od dnia przystąpienia Rzeczpospolitej Polskiej do Unii Europejskiej równocześnie sądami unijnymi, realizującymi wynikające z prawa UE obowiązki stosowania tego prawa i udzielania jednostkom ochrony prawnej na podstawie norm tego prawa.

Jeżeli nie podejmiecie Państwo stosownych działań zmierzających do uchylenia grożącego niebezpieczeństwa dla życia i zdrowia ludzi przebywających w podległym panu Sądzie… proszę się spodziewać ze strony fundacji wniosków:

 1. Do Państwowej Inspekcji Pracy i Pozwów do Sądów Pracy w imieniu pracowników sądu.
 2. Zawiadomień o popełnieniu przestępstwa do Prokuratury w imieniu pracowników i petentów sądu z następujących artykułów jeszcze kilku innych
 • Art. 190a. KK [Uporczywe nękanie] § 1. Kto przez uporczywe nękanie innej osoby lub osoby jej najbliższej wzbudza u niej uzasadnione okolicznościami poczucie zagrożenia, poniżenia lub udręczenia lub istotnie narusza jej prywatność, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.
 • Art. 160 kk § 1. Kto naraża człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
 • Art. 191.kk Zmuszanie do określonego zachowania (noszenia maseczki), zaniechania lub znoszenia  § 1. Kto stosuje przemoc wobec osoby lub groźbę bezprawną w celu zmuszenia innej osoby do określonego działania, zaniechania lub znoszenia, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

Mamy nadzieję, że zależy Państwu nie tylko na zdrowiu i życiu pracowników  ale również na własnym.

Należy też dodać, że wg rozporządzenia Rady Ministrów dotyczących istnieją zapisy/sugestie – „chyba, że pracodawca postanowi inaczej”więc to od Prezesa Sądu jako pracodawcy należy tworzenie bezpiecznych warunków pracy wewnętrznych zarządzeń, które nie narażają ludzi na utratę życia lub zdrowia pracowników.

 • W załączeniu: Rozporządzenie Rady Ministrów § 25. [Obowiązek zakrywania ust i nosa] Dz.U.2021.861 | Akt obowiązujący od: 31 października 2021 r.

Jeżeli napotkacie Państwo ze strony Inspektorów Sanepidu lub Ministerstwa Zdrowia jakieś „obiekcje” lub naciski w/w sprawie, prosimy przyjmować je tylko na piśmie i od razu kierować zawiadomieni do prokuratury pod zarzutem: Art. 165 (Spowodowania Niebezpieczeństwa powszechnego) oraz Art. 172 kk (utrudniania działań ratowniczych)powiadamiając jednocześnie fundację. 

 • Art. 172 kkKto przeszkadza działaniu mającemu na celu zapobieżenie niebezpieczeństwu dla życia lub zdrowia wielu osób albo mienia w wielkich rozmiarach, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Możecie też uwzględnić w zawiadomieniu do prokuratury  Art. 118A Udział w masowym zamachu dotyczącym pozbawiania Polaków praw podstawowych takich jak Prawo do sprawiedliwego procesu – Sądu  Art. 45. Konstytucja1. Każdy ma prawo do sprawiedliwego i jawnego rozpatrzenia sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki przez właściwy, niezależny, bezstronny i niezawisły sąd.

 • Art. 118 A § 3. Kto, biorąc udział w masowym zamachu lub choćby w jednym z powtarzających się zamachów skierowanych przeciwko grupie ludności podjętych w celu wykonania lub wsparcia polityki państwa lub organizacji:2) dopuszcza się poważnego prześladowania grupy ludności z powodów uznanych za niedopuszczalne na podstawie prawa międzynarodowego, w szczególności politycznych, rasowych, narodowych, etnicznych, kulturowych, wyznaniowych lub z powodu bezwyznaniowości, światopoglądu lub płci, powodując pozbawienie praw podstawowych, podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3.


Founder and President of the Foundation’s
Management Board
Mariusz Najda

Załączniki:

Maski -MDPI – Praca Naukowa PL- Szkodliwość

P.O. Warszawa – Piotra Schab – Prezes Sądu

Sąd Okr. Karny W-wa Uzas. wyroku Prezes Sądu-Maseczki

Wyrok Sądu Lizbona 11.11.20r – PCR Izolacje Art NSA

Zakrywanie Ust i Nosa 30.10.21r

Categories: Bez kategorii

0 komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.