Do Szefa Sztabu Generalnego WP gen. Rajmunda Andrzejczaka

Published by on

oraz Dowódców Wojewódzkich Sztabów Wojskowych i Dowódcy Służby Ochrony Państwa.

Poniższa treść pochodzi z newsletter’a Fundacji Tesli (Mariusz Najda):

Fundacja im. Nikoli Tesli,  ul. Proletariacka 3/28, 15-449 BiałystokKRS 00000443710 

Wezwanie Przed-sądowe i Przed-prokuratorskie

Do Kierownictwa Ministerstwa Obrony Narodowej:

Minister MON Mariusz Błaszczak, oraz Sekretarze Stanu w MON -Wojciech Skurkiewicz,Sebastian Chwałek, Marcin Ociepa, 

Fundacja otrzymała informacje od żołnierzy Wojska Polskiegoo notorycznym łamaniu prawa przez dowódców  jednostek wojskowych poprzez stosowanie szkodliwych dla zdrowia „obostrzeń sanitarnych” w postaci noszenia maseczek i przymuszania do wykonywania testów PCR. W związku z tym Fundacja żąda od Pana wydania Rozporządzenia w podległym panu resorcie – natychmiastowego zakazu stosowania „maseczek ochronnych” ponieważ maseczki stanowią poważne zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi oraz „przymuszania” żołnierzy do wykonywania testów PCR . 

 • W załączeniu: Praca Naukowa „O szkodliwości maseczek” MDPI AG , St. Alban-Anlage 66, CH-4052 Basel, Szwajcaria Opublikowana 20 kwietnia 2021 i dostępna publicznie pod adresem: https://www.mdpi.com/1660-4601/18/8/4344/htm

Więcej informacji na ten temat można przeczytać na stronie internetowej Fundacji  http://fundacja-tesli.manifo.com/

W dołączonej Pracy Naukowej można przeczytać, że maseczki ochronne (nawet te chirurgiczne) mają ZEROWĄ skuteczność w wyłapywaniu jakichkolwiek wirusów to na dodatek stanowią poważne zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi w postaci powodowania Ciężkiej Niewydolności Oddechowej (ang – SARS) w postaci zatrucia dwutlenkiem węgla (CO2) i niedotlenienia organizmu.

Gwałtowny spadek i osłabienie funkcji fizjologicznych i umysłowych.

Normalna zawartość CO 2 w wydychanym powietrzu wynosi około 4% – jednak już stężenia 5% CO2 wystarczają do wywołania paniki w ciągu 15–16 min Przy wyższych poziomach dwutlenku węgla organizm przestaje sobie radzić i następuje: drżenie mięśni, depresja, ataki paniki (poczucie zagrożenia), zmęczenie (obniżona zdolność wydolnościowa), zmniejszenie zdolności poznawczych (trudności z uczeniem i zapamiętywaniem)spadek zdolności psychomotorycznych(spowolnienie, opóźniona reakcja na bodźce i spadek koncentracji jak przy lekach psychotropowych)drgawki i nieregularna praca serca, przyspieszony oddech, duszność, omamy słuchowe (szum w uszach)i wzrokowe(przekrwione spojówki oczu), zaburzenia świadomości, nudności i wymioty, zawroty i bóle głowy, drgawki i zamroczenie, zatrzymanie oddechu… zgon.

Maseczki ułatwiają namnażanie się patogenów i wywołują choroby przewlekłe u ludzi.

Ciepłe i wilgotne środowisko stworzone przez i w maskach bez obecności mechanizmów ochronnych, takich jak przeciwciała, układ dopełniacza, komórki obronne i hamujące patogeny oraz na błonie śluzowej toruje drogę do niezakłóconego wzrostu, a tym samym idealnego wzrostu i rozmnażania grunt dla różnych patogenów, takich jak bakterie i grzyby (str. 14)

Podsumowanie – maseczki powodują

 • Zwiększoną liczbę wypadków przy pracy i liczbę wypadków drogowych,
 • Zwiększają zapadalność na choroby i utrudniają leczenie dowolnych chorób
 • Zwiększają śmiertelność u ludzi i skracają życie.

Chyba nie trzeba dodawać, że rozporządzenia Ministra Zdrowia czy Premiera nie mogą być sprzeczne z Ustawami (Kodeks Pracy – BHP Medycyna Pracy) ani narażać ludzi na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia o czym mówi Ustawa Kodeks Karny.

W związku z powyższym oczekujemy:

 1. Umieszczenia w widocznych miejscach na terenie wszystkich Jednostek Wojskowych ogłoszeń (plakatów, ulotek) zakazujących noszenia maseczek z informacją o ich szkodliwości dla zdrowia.
 2. Prosimy o stosowanie innych metod zapobiegawcze zarażeniom np. zachowanie dystansu.

Jednocześnie Odradzamy: stosowania przymusowych „zabiegów medycznych” w postaci wykonywania testów PCR, które wyrokiem sądu w Lizbonie (wyrok w załączeniu) nie nadają się do wykrywania jakichkolwiek wirusów albo mierzenia temperatury czy dezynfekcji rąk – mogą się one odbywać jedynie na zasadach dobrowolności.

Bardzo pomocne w kwestiach medycznych może być wyrok Sądu w Lizbonie z dnia 11.11.2020r – Sygnatura akt. Proc. Nº 1783/20.7T8PDL.L1 – (wyrok sądu w załączeniu) w którym to wyroku można przeczytać: 

Diagnoza medyczna jest czynnością medyczną, do której wykonania uprawniony jest wyłącznie lekarz i za którą ten lekarz ponosi wyłączną i całkowitą odpowiedzialność. Żadna inna osoba lub organ, w tym żadna agencja rządowa lub sąd, nie ma takich uprawnień. Zadaniem Regionalnego Urzędu Zdrowia Azorów nie jest zgłaszanie kogoś chorego lub niebezpiecznego. Tylko lekarz może to zrobić. Nikt nie może zostać uznany za chorego lub niebezpiecznego dla zdrowia dekretem lub prawem, nawet jako automatyczna, administracyjna konsekwencja wyniku badania laboratoryjnego, niezależnie od jego rodzaju.”

Warto też wiedzieć, że wg Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie:
Orzeczenia Sądów wydane w krajach Unii Europejskiej są uznawane automatycznie, bez konieczności przeprowadzania jakiegokolwiek postępowania w pozostałych krajach Unii Europejskiej. Polskie sądy administracyjne są od dnia przystąpienia Rzeczpospolitej Polskiej do Unii Europejskiej równocześnie sądami unijnymi, realizującymi wynikające z prawa UE obowiązki stosowania tego prawa i udzielania jednostkom ochrony prawnej na podstawie norm tego prawa.

Jeżeli nie podejmie Pan stosownych działań zmierzających do uchylenia grożącego niebezpieczeństwa dla życia i zdrowia żołnierzy proszę się spodziewać ze strony fundacji wniosków:

 1. Do Państwowej Inspekcji Pracy i Pozwów do Sądów Pracy.
 2. Zawiadomień o popełnieniu przestępstwa do Prokuratury z następujących artykułów karnych:
 • Art. 190a. KK [Uporczywe nękanie] § 1. Kto przez uporczywe nękanie innej osoby lub osoby jej najbliższej wzbudza u niej uzasadnione okolicznościami poczucie zagrożenia, poniżenia lub udręczenia lub istotnie narusza jej prywatność, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.
 • Art. 160 kk § 1. Kto naraża człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
 • Art. 191.kk Zmuszanie do określonego zachowania (noszenia maseczki i wykonania testu Covid)), zaniechania lub znoszenia  § 1. Kto stosuje przemoc wobec osoby lub groźbę bezprawną w celu zmuszenia innej osoby do określonego działania, zaniechania lub znoszenia, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

Mamy nadzieję, że zależy Panu nie tylko na zdrowiu i życiu żołnierzy ale również na własnym.

Należy też dodać, że wg rozporządzenia Rady Ministrów dotyczących zakrywania ust i nosa istnieją zapisy/sugestie – „chyba, że pracodawca postanowi inaczej”więc to od Dowódcy Jednostki jako pracodawcy należy tworzenie bezpiecznych warunków pracy wewnętrznych zarządzeń, które nie narażają ludzi na utratę życia lub zdrowia pracowników.

 • W załączeniu: Rozporządzenie Rady Ministrów § 25. [Obowiązek zakrywania ust i nosa] Dz.U.2021.861 | Akt obowiązujący od: 31 października 2021 r.

Jeżeli napotka Pan ze strony Premiera lub Ministra Zdrowia jakieś „obiekcje” w/w sprawie, prosimy przyjmować je tylko na piśmie i od razu kierować zawiadomieni do Prokuratury pod zarzutem – Spowodowania Niebezpieczeństwa powszechnego (Art. 165 kk) oraz „utrudniania działań ratowniczych” (Art. 172 kk) 

 • Art. 165. KK Sprowadzenie niebezpieczeństwa powszechnego § 1. Kto sprowadza niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia wielu osób albo dla mienia w wielkich rozmiarach: 2) wyrabiając lub wprowadzając do obrotu szkodliwe dla zdrowia substancje, środki spożywcze lub inne artykuły powszechnego użytku lub też środki farmaceutyczne (wyroby medyczne) nie odpowiadające obowiązującym warunkom jakości, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.
 • Art. 172 kkKto przeszkadza działaniu mającemu na celu zapobieżenie niebezpieczeństwu dla życia lub zdrowia wielu osób albo mienia w wielkich rozmiarach, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.
 • Art.  344kk [Niewykonanie rozkazu polecającego popełnienie przestępstwa]§  1.  Nie popełnia przestępstwa określonego w art. 343 żołnierz, który odmawia wykonania rozkazu polecającego na popełnienie przestępstwa albo nie wykonuje go. §  2.  W razie wykonania rozkazu, o którym mowa w § 1, niezgodnie z jego treścią w celu istotnego zmniejszenia szkodliwości czynu, sąd może zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary lub odstąpić od jej wymierzenia.


Founder and President of the Foundation’s
Management Board
Mariusz Najda

Załączniki PDF:

Maski -MDPI – Praca Naukowa PL- Szkodliwość

Sąd Okr. Karny W-wa Uzas. wyroku Prezes Sądu-Maseczki

Wyrok Sądu Lizbona 11.11.20r – PCR Izolacje Art NSA

Zakrywanie Ust i Nosa 30.10.21r

 

Categories: Bez kategorii

0 komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.