W. Czarzasty + Lewica – pozew Karny + Sąd

Published by on

W załączeniu Wniosek do Prokuratury Okręgowej – przeciwko W. Czarzastemu i Lewicy o Współudział w ludobójstwie i o usiłowanie popełnienia przestępstwa ludobójstwa + pozbawianie praw podstawowych + dyskryminacja + Nawolywanie do dokonania czynu zabronionego.

Poniższa oraz powyższa treść pochodzi z newsletter’a Fundacji Tesli (Mariusz Najda).

Nieznajomość prawa szkodzi. Już to umieściłem na stronie fundacji.

Ważne !!! Trybunał Konstytucyjny – Miejsce w hierarchii źródeł prawa: 

Rozporządzenie stanowi jedno ze źródeł prawa powszechnie obowiązującego: najwyżej stoi Konstytucja,następnie ratyfikowane umowy międzynarodowe, następnie Ustawy oraz akty prawa miejscowego (Uchwały samorządów).Najniżej w hierarchii znajduje się Rozporządzenie, które musi wynikać z ustawy. Rozporządzenie nie może stać w sprzeczności z Ustawą ani z Konstytucją. 

  • Art. 94. Konstytucji. Akty prawa miejscowego jako źródło prawa. Organy samorządu terytorialnego oraz terenowe organy administracji rządowej, na podstawie i w granicach upoważnień zawartych w ustawie, ustanawiają akty prawa miejscowego obowiązujące na obszarze działania tych organów. Zasady i tryb wydawania aktów prawa miejscowego określa ustawa. 
 
W związku z tymi przepisami – Samorządy (Radni) mogą uchwalać własne uchwały (akty prawa miejscowego) np. „obostrzenia sanitarne w czasie epidemii” – a władza Ministra Zdrowia ani Premiera, na ich teren nie sięga. 


Founder and President of the Foundation’s
Management Board
Mariusz Najda

 

Załącznik:
Categories: Bez kategorii

0 komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.