Sesja Brzozów 13-01-2022 r.

Published by on

Dlaczego ważne decyzje dla mieszkańców Gminy Brzozów są podejmowane w tak szybkim tempie? Szkoda, ze nie w godzinach nocnych, do czego przyzwyczaił nas Sejm.

Co władza ma ukrycia w sprawie budowy osiedla?

Wg. założeń finansowych przedsięwzięcia – przedłożonych przez Burmistrza – nie wiadomo przez kogo opracowanych.

Przyznającym się do opracowań tak dużego projektu jest sam Burmistrz i radni, aczkolwiek do tego potrzebna jest wiedza, doświadczenie i wykształcenie, czego nie posiadają w/w.

Przedstawiony projekt (wg. cen 2020 – 2021) opiewa na kwotę 161 611 000 zł. Podliczone łączne koszty wg. tego projektu, to wartość 255 000 000 zł. Biorąc pod uwagę ceny 2022 – suma jest zdecydowanie dużo wyższa.

To pokaz arogancji Burmistrza i Sekretarza Gminy, gdyż wygłaszają nieprawdziwe informacje na temat obligacji komunalnych. Przed ich emisją należy przeprowadzić analizę ekonomiczną oraz analizę formalno-prawną. Pytanie to powinno uwzględniać istniejące potrzeby i precyzyjnie określać projekty, które mogą być finansowane obligacjami, koszt spłaty zadłużenia, gospodarkę rynkową i zainteresowanie potencjalnych nabywców.

W przypadku pozytywnej oceny przeprowadzonej analizy, samorząd podejmie decyzję o emisji obligacji komunalnych w formie uchwały, która powinna również wskazywać źródło dochodu potrzebnego do sfinansowania zadłużenia wynikającego z emisji długu.

Na zapytania radnych na komisjach oraz sesji w tej sprawie nie podjęto się sensownego tłumaczenia. Czy koszty tego opracowania są rozliczane pod stołem?

Dlaczego władze nie ogłosiły referendum w tej sprawie? Pan Sekretarz tłumaczy to, że ustawa nie przewiduje organizacji referendum w sprawie budownictwa. Panie Sekretarzu! Oczywiście inicjowanie referendum lokalnego jest także jednym z uprawnień władz Jednostek Samorządu Terytorialnego.

„Referendum to inaczej głos wspólnoty samorządowej w sprawach dla niej ważnych. Poprzez referendum, lokalna społeczność może decydować o swoich obowiązkach i uprawnieniach, a zatem można powiedzieć, że pośrednio sprawuje władzę.” Źródło: https://www.infor.pl/prawo/gmina/abc-gminy/101748,Referendum-lokalne.html

Pod koniec kadencji fundujecie Panowie mieszkańcom gminy zadłużenie w kwocie ponad 255 mln zł.

Dlaczego władze nie wykorzystały w tej sprawie „Partnerstwa publiczno-prywatnego”. Przez co nie występuje ryzyko zadłużenia gminy i powierzenie odpowiedzialności nowo wybranym władzom Gminy. Zgodnie z ustawą z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U. z 2020 r. Poz. 711) przez umowę o partnerstwie publiczno-prywatnym partner prywatny zobowiązuje się do realizacji części wydatków na jego realizację, a podmiot publiczny zobowiązuje się do współdziałania w osiągnięciu przedsięwzięcia – w szczególności poprzez wniesienie wkładu własnego.

–>> Referendum Lokalne (kliknij i przeczytaj) <<–

Partnerstwo publiczno-prywatne, w skrócie PPP (ang. public-private partnership) – forma współpracy między podmiotami publicznymi a sektorem prywatnym, których celem jest poprawa realizacji inwestycji w projekty infrastrukturalne lub inne rodzaje operacji realizujących usługi publiczne, poprzez dzielenie ryzyka, wspólne korzystanie ze specjalistycznej wiedzy sektora prywatnego lub dodatkowe źródła kapitału[1].

Partnerstwo obejmować może takie dziedziny jak np. budownictwo mieszkań na wynajem, centra sportowo-rekreacyjne, parkingi, szkoły, siedziby władz publicznych czy gospodarka komunalna, ale również budowa dróg i autostrad, portów czy lotnisk.

Charakterystyka

PPP to przedsięwzięcia realizowane w oparciu o umowę długoterminową zawartą pomiędzy podmiotem publicznym a podmiotem prywatnym, której celem jest stworzenie składników infrastruktury umożliwiającej świadczenie usług o charakterze publicznym. Fundamentem powyższej definicji jest więc wspólnota działań sektora publicznego i prywatnego – stworzona po to, by obaj partnerzy mogli jak najlepiej realizować cele, do których zostali powołani. Zadaniem partnera publicznego jest bowiem świadczenie usług publicznych, do czego obliguje go prawo, natomiast partner prywatny ma prowadzić działalność gospodarczą i osiągać zyski.

PPP nie jest więc prywatyzacją działań władzy publicznej. Nie zwalnia władzy publicznej z obowiązku świadczenia usług o charakterze publicznym. PPP zastępuje proces prywatyzacji. Oddzieleniu od siebie ulega domena działań gospodarczych oraz domena odpowiedzialności polityczno-prawnej. Sprywatyzowana zostaje jedynie działalność gospodarcza: budowa, finansowanie, eksploatacja i zarządzanie przedsięwzięciem inwestycyjnym. Dostępność usług oraz ich jakość pozostaje nadal w obszarze odpowiedzialności władzy publicznej. PPP jest więc połączeniem działań władzy publicznej oraz prywatnego kapitału na rzecz realizacji zadań, które pozostawały dotychczas w domenie działalności władzy publicznej. Podział kompetencji przy realizacji zadań publicznych na kompetencje gospodarcze i polityczne oraz przypisanie ich odpowiednio partnerom prywatnym i władzom publicznym polega na przydzieleniu właściwych obu stronom umiejętności, dając tym samym szansę (przy podobnych, a czasem mniejszych nakładach) na zwiększenie wolumenu świadczonych usług publicznych oraz zwiększenie efektywności ich wytwarzania.

Rodzaje umów (formy współpracy)[2]:

 1. Eksploatacja i utrzymanie
 2. Projektowanie i budowa
 3. Projektowanie, budowa i eksploatacja
 4. Rozbudowa „wokół bazy”
 5. Dzierżawa i sprzedaż
 6. Okresowa prywatyzacja
 7. Dzierżawa (sprzedaż), modernizacja i eksploatacja
 8. Budowa, eksploatacja i przekazanie
 9. Budowa, przekazanie i eksploatacja
 10. Projektowanie, budowa, finansowanie i eksploatacja

Partnerstwo publiczno-prywatne w Polsce

Zgodnie z ustawą z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U. z2020r. poz.711) przez umowę o partnerstwie publiczno-prywatnym partner prywatny zobowiązuje się do realizacji przedsięwzięcia za wynagrodzeniem oraz poniesienia w całości albo w części wydatków na jego realizację lub poniesienia ich przez osobę trzecią, a podmiot publiczny zobowiązuje się do współdziałania w osiągnięciu celu przedsięwzięcia, w szczególności poprzez wniesienie wkładu własnego. Wniesienie wkładu własnego w postaci składnika majątkowego może nastąpić w szczególności w drodze sprzedaży, użyczenia, użytkowania, najmu albo dzierżawy[3].

Przypisy

 1. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (CELEX: 32013R1303).
 2. KatarzynaPłonka-Bielenin.Charakter prawny umowy o partnerstwo publiczno-prywatne.„Samorząd Terytorialny”.Nr 9,2010.[dostęp 2017-10-03].

Bibliografia

Linki zewnętrzne

Partnerstwo publiczno-prywatne [online]. Wikipedia : wolna encyklopedia, 2021-10-12 07:05Z [dostęp: 2022-01-17 18:37Z]. Dostępny w Internecie: //pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Partnerstwo_publiczno-prywatne&oldid=64776315

Categories: Bez kategorii

0 komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.