Do Wojewodów – 5G Przeprowadzenie Pomiarów.

Published by on

Na prośbę Prezesa Fundacji przesyłam wniosek do Przewodniczącej Rady Miejskiej w Brzozowie – Pani Doroty Kamińskiej.

Kazimierz Zajdel

 

Fundacja im. Nikoli Tesli,  ul. Proletariacka 3/28, 15-449 Białystok – KRS 0000443710

Do Wojewodów: Jarosław Obremski – Wrocław; Mikołaj Bogdanowicz – Bydgoszcz; Lech SprawkaLublin; Władysław DajczakGorzów Wielkopolski; Tobiasz BocheńskiŁódź; Łukasz Kmita Kraków; Konstanty Radziwiłł – Warszawa; Sławomir KłosowskiOpole; Ewa LeniartRzeszów; Bohdan Paszkowski Białystok; Dariusz DrelichGdańsk; Jarosław WieczorekKatowice; Zbigniew Koniusz Kielce; Artur ChojeckiOlsztyn; Michał Zieliński Poznań; Zbigniew BoguckiSzczecin

Fundacja Żąda – Wydanie przez Wojewodów:

  1. nakazu dla Wojewódzkich Inspektorów Ochrony Środowiska – wykonywania pomiarów kontrolnych wokół masztów telefonii komórkowej 4G i 5G (w sposób ciągły wraz z rejestracją pomiarów) w zakresie częstotliwości promieniowania rentgenowskiego i radioaktywnego, które emitują te maszty/anteny. (Nie mylić z pomiarem natężenia pola – V/m2 lub W/m2)
  2. Przeprowadzenia w Urzędach Wojewódzkich pomiarów kontrolnych na stanowiskach pracy pod kątem natężeniu Pola Elektromagnetycznego PEM, które nie powinno przekraczać  przy częstotliwościach 3 GHz-300 GHz 0,16 f + 19,5 (f /2 + 55) 2 (V/m) – 2h . (wolno przebywać pracownikowi nie dłużej niż 2 godziny w ciągu 8 godzinnej zmiany.

W przypadku stwierdzenia przekroczenia norm  –  należy ustanowić strefy ochronne i ustanowić normy czasu pracy w zagrożonej strefie. Zawiadamiając jednocześnie Inspekcję Pracy.

Podstawa Prawna:  

Art. 17. insp. ochr. środ. 1. Inspekcja Ochrony Środowiska współdziała w wykonywaniu czynności kontrolnych z innymi organami kontroli, w tym z Państwową Inspekcją Sanitarną, organami administracji państwowej i rządowej, organami samorządu terytorialnego, organami obrony cywilnej oraz organizacjami społecznymi.

  1. Przeprowadzenie kontroli nieobjętej planem kontroli Inspekcji Ochrony Środowiska mogą zarządzić wojewoda lub wojewódzki inspektor ochrony środowiska.

3a. Na uzasadniony wniosek organu samorządu terytorialnego wojewódzki inspektor ochrony środowiska jest obowiązany przeprowadzić kontrolę nieobjętą planem kontroli Inspekcji Ochrony Środowiska w zakresie poziomów pól elektromagnetycznych emitowanych z instalacji radiokomunikacyjnej, radionawigacyjnej lub radiolokacyjnej, których równoważna moc promieniowana izotropowo wynosi nie mniej niż 15 W, emitujących pola elektromagnetyczne o częstotliwościach od 30 kHz do 300 GHz. 

Uzasadnienie: 

Na podstawie uzyskanych przez fundację Prac Naukowych, które niepodważalnie dowodzą, że Technologia 4G i 5G, które są stosowana w telekomunikacji bezprzewodowej stanowi śmiertelne zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi oraz dla środowiska na skutek szkodliwego promieniowania Elektromagnetycznego (PEM), które emitują ich anteny, co operatorzy tych sieci starają się zataić. Oprócz prac naukowych docierają do fundacji informacje o prywatnych pomiarach, które wykazują bardzo wysokie przekroczenie norm promieniowania radioaktywnego w polskich miastach (0,64 mSv) , które to promieniowanie stanowi poważne zagrożenia dla życia i zdrowia ludzi gdyż wywołuje Chorobę Popromienną. 

Więcej informacji na temat śmiertelności technologii 4G i 5G można znaleźć na Stronie Fundacji Tesli (link poniżej).


Founder and President of the Foundation’s
Management Board
Mariusz Najda

—->>> http://fundacja-tesli.manifo.com/

 

 

Załączniki:

5G – C 19 – PL dowody Praca Naukowa

5G – PEM- Strefy Ochronne

5G – Pękanie DNA – 2 Prace Naukowe

Art. 17. insp. ochr art 135 ochr. środ

Art. 63. obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

P.K. – W-wa – 5G – Z. Ziobro

Categories: Bez kategorii

0 komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.