Fundacja Tesli – List Otwarty do Posłów i Senatorów

Published by on

Wezwanie Przed-prokuratorskie

List Otwarty: Do Posłów, Senatorów oraz Prezydenta RP

Wnosimy o rozesłanie niniejszego maila do wszystkich Posłów i Senatorów. Jest to Ogólnopolska Akcja prowadzona przez Fundację Tesli oraz inne Organizacje Pozarządowe (NGO). Wyrażamy zgodę na publikację i rozpowszechnianie niniejszego pisma w dowolnych mediach i wśród dowolnych osób lub instytucji – jest to informacja publiczna. 

Do Wiadomości:

 • Marszałek Sejmu – Elżbieta Witek
 • Marszałek Senatu – Tomasz Grodzki
 • Prezydent RP – Andrzej Duda

Wezwanie Przed-prokuratorskie

Fundacja Żąda :

 1. Natychmiastowego odwołania Premiera M. Morawieckiego i całego Rządu PiS. 
 2. Uchylenie Immunitetów Poselskich dla (J. Kaczyński, M. Morawiecki, A. Niedzielski, Ł. Szumowski, M. Kamiński, M. Błaszczak i Z. Ziobry) pod zarzutem Terroryzmu, Ludobójstwa i Udziału w masowym zamachu. (Morderców i Zbrodniarzy nie obejmują żadne immunitety). 
 3. Powołania Sejmowej Komisji Śledczej (Norymberga 2) i postawienia winnych przed Trybunałem Stanu.
 4. Natychmiastowe odwołanie i Aresztowanie Zbigniewa Ziobro (Prokurator Generalny i Minister Sprawiedliwości) pod zarzutem współudziału w zbrodniach (Art. 18 kk Pomocnictwo) , Utrudnianie Śledztwa (Art. 239 kk Poplecznictwo ) i Niedopełnienie Obowiązków (Art. 231 kk)
 5. Natychmiastowe Aresztowanie w/w zbrodniarzy (Aresztowanie Obywatelskie) w celu przekazania ich w ręce Policji gdyż zachodzi obawa ucieczki i ukrycia się tych osób za granicą w celu uniknięcia surowej odpowiedzialności karnej.
 • Art. 243 kpk [Zatrzymanie obywatelskie] § 1. Każdy ma prawo ująć osobę na gorącym uczynku przestępstwa lub w pościgu podjętym bezpośrednio po popełnieniu przestępstwa, jeżeli zachodzi obawa ukrycia się tej osoby lub nie można ustalić jej tożsamości. § 2. Osobę ujętą należy niezwłocznie oddać w ręce Policji.

Uzasadnienie:

Niestety ale w okresie Stanu Zagrożenia Epidemiologicznego na Cowid 19 Rząd PiS oraz podległe im instytucje takie jak Policja i Sanepid, dokonały szeregu zbrodniami na Polakach były one skutkiem restrykcji sanitarnych na tzw. Przeziębienia (po angielsku Cowid 19), które mają zerową śmiertelność . Niestety ale Rząd PiS celowo i świadomie zastraszał oraz oszukiwał Posłów i Senatorów a także Polaków a jego działania noszą znamiona Terroryzmu i Udziału w masowym zamachu (art. 115 & 20 + art. 118a KK ), Ludobójstwa (art. 118a § 1 kk + art. 118 kk) i Pozbawianie ludzi wolności ze szczególnym udręczeniem (art. 118a § 2. + art. 189 kk bezprawne kwarantanny bez dostępu do opieki medycznej), Pozbawiania Podstawowych praw konstytucyjnych. (Art. 118a § 3. kk) 

 • Art. 115. § 20. KK (Przestępstwo o charakterze terrorystycznym) Przestępstwem o charakterze terrorystycznym jest czyn zabroniony zagrożony karą pozbawienia wolności, której dolna granica wynosi co najmniej 5 lat, popełniony w celu: 1) poważnego zastraszenia wielu osób, 2) zmuszenia organu władzy publicznej Rzeczypospolitej Polskiej lub innego państwa albo organu organizacji międzynarodowej do podjęcia lub zaniechania określonych czynności, 3) wywołania poważnych zakłóceń w ustroju lub gospodarce Rzeczypospolitej Polskiej, innego państwa lub organizacji międzynarodowej – a także groźba popełnienia takiego czynu.

Należy też wiedzieć, że Rząd PiS a zwłaszcza Ministerstwo Zdrowia zastraszało ludzi „wirtualnym” wirusem Sars-Cov-2, który nigdy nie istniał i nie ma w Polsce ani jednego potwierdzonego medycznie przypadku śmierci na tego wirusa (nie wykonano ani jednej sekcji zwłok) a wszystkie śmiertelne przypadki Ciężkiej Niewydolności Oddechowej (SARS) są skutkiem „choroby popromiennej”, które wywołuje szkodliwe Promieniowanie Elektromagnetyczne emitowane przez Anteny 4G i 5G co potwierdzają Badania Naukowe i pomiary wykonane w obrębie tych anten – co Rząd stara się zataić.

**Więcej informacji na ten temat można przeczytać na stronie internetowej Fundacji Tesli pod adresem www.fundacja-tesli.manifo.com

Chyba nie trzeba przypominać, że w czasie Stanu Zagrożenia Epidemiologicznego w Polsce nie funkcjonowały żadne instytucje ani urzędy (kraj został sparaliżowany – poważne zakłócenia w funkcjonowaniu państwa i gospodarki) a wszystkie „obostrzenia sanitarne” zostały wprowadzone na mocy Rozporządzenia Rządu, które są aktem prawnym niższej rangi niż Konstytucja i Ustawy (Art. 87 Konstytucji) i które to Rozporządzenia nie dotyczą obywateli, osób prawnych oraz innych podmiotów (art. 93 Konstytucji)

 • Art. 93. Konstytucji 1. Uchwały Rady Ministrów oraz zarządzenia Prezesa Rady Ministrów i ministrów mają charakter wewnętrzny i obowiązują tylko jednostki organizacyjnie podległe organowi wydającemu te akty 2. Zarządzenia są wydawane tylko na podstawie ustawy. Nie mogą one stanowić podstawy decyzji wobec obywateli, osób prawnych oraz innych podmiotów 3. Uchwały i zarządzenia podlegają kontroli co do ich zgodności z powszechnie obowiązującym prawem.

Skutkiem tych bezprawnych działań Rządu było nie tylko ograniczanie konstytucyjnych praw Obywateli (Art. 6. dostępu do kultury. Art. 57. wolności zgromadzeń, Art. 70. do nauki i sportu, Art. 68. ochrony zdrowia, Art. 45. sprawiedliwego procesu – Sądu, Art. 65. Prawo do pracy, Art. 53. Wolność sumienia i wyznania) ale też skutkowało ogromna ilość zgonów (ok. 240 tysięcy) z powodu odwołanych operacji i utrudnień w dostępie do opieki medycznej, a także co najmniej 80 tysięcy zgonów na skutek szczepień i ok. 200 tysięcy ciężkich powikłań poszczepiennych (dożywotnie Kalectwa) które były wynikiem Rządowego Programu Szczepień na Covid 19

Niestety ale wg polskiego Kodeksu Karnego nie ma znaczenia czy zabija się człowieka trucizną czy „szczepionką”. A w przypadku wystąpienia u ludzi ciężkich powikłań po szczepieniach – ma zastosowanie Art. 156 kk (ciężkie uszkodzenie ciała – dożywotnie kalectwo) w przypadku śmierci – Art. 148 kk (Zabójstwo) a w przypadku dużej ilości zgonów mówimy o Ludobójstwie Art. 118 kk. Wszystkie wymienione przestępstwa są traktowane przez Kodeks Karny jako „zbrodnie” …. nie ulegają przedawnieniu i są zagrożone karą nie krótszą od lat 12 pozbawienia wolności, karze 25 lat pozbawienia wolności albo karze dożywotniego pozbawienia wolności…. a każdy, kto się o tym dowiedział jest obowiązany do natychmiastowego zawiadomienia Organów Ścigania Art. 240 kk

 • Art. 240 Kodeksu Karnego. Karalne niezawiadomienie o czynie zabronionym § 1. Kto, mając wiarygodną wiadomość o karalnym przygotowaniu albo usiłowaniu lub dokonaniu czynu zabronionego określonego w art. 118 ludobójstwo, […] art. 118a udział w masowym zamachu, Art. 148 zabójstwo, art. 156 spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, art. 189 pozbawienie człowieka wolności,…. lub przestępstwa o charakterze terrorystycznym, nie zawiadamia niezwłocznie organu powołanego do ścigania przestępstw, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

Niestety ale zbrodni nie można popełnić „nieumyślnie” – art. 8 kk i art. 9 kk

 • Art. 8 kk Zbrodnię można popełnić tylko umyślnie; występek można popełnić także nieumyślnie, jeżeli ustawa tak stanowi.
 • Art. 9 kk 1.Czyn zabroniony popełniony jest umyślnie, jeżeli sprawca ma zamiar jego popełnienia, to jest chce go popełnić albo przewidując możliwość jego popełnienia, na to się godzi. […] 3. Sprawca ponosi surowszą odpowiedzialność, którą ustawa uzależnia od określonego następstwa czynu zabronionego, jeżeli następstwo to przewidywał albo mógł przewidzieć. 

W związku z powyższym żądanie fundacji jest bardzo zasadne nie tylko w stosunku do Posłów Prawa i Sprawiedliwości, którzy mają w Sejmie większość parlamentarną ale też w stosunku od wszystkich innych Posłów i Senatorów a także Prezydenta RP.

Zbigniew Ziobro 

Niestety ale Zbigniew Ziobro od samego początku „pandemii” był informowany przez Fundację o popełnianych przez Rząd PiS zbrodniach (zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa) jednak od ponad 2 lat nie tylko nie wypełnia swoich obowiązków to na dodatek ochrania morderców przed odpowiedzialnością karną i pozwala na to żeby nadal zabijali ludzi. Gdyby podjął szybkie działania i aresztował „morderców” nie byłoby tylu ofiar).

 • Art. 18 kk § 1. Odpowiada za sprawstwo nie tylko ten, kto wykonuje czyn zabroniony sam albo wspólnie i w porozumieniu z inną osobą, ale także ten, kto kieruje wykonaniem czynu zabronionego przez inną osobę lub wykorzystując uzależnienie innej osoby od siebie, poleca jej wykonanie takiego czynu. § 2. Odpowiada za podżeganie, kto chcąc, aby inna osoba dokonała czynu zabronionego, nakłania ją do tego. § 3. Odpowiada za pomocnictwo, kto w zamiarze, aby inna osoba dokonała czynu zabronionego, swoim zachowaniem ułatwia jego popełnienie, w szczególności dostarczając narzędzie, środek przewozu, udzielając rady lub informacji; odpowiada za pomocnictwo także ten, kto wbrew prawnemu, szczególnemu obowiązkowi niedopuszczenia do popełnienia czynu zabronionego swoim zaniechaniem ułatwia innej osobie jego popełnienie.

Podsumowanie

Jeżeli Posłowie i Senatorowie oraz Prezydent RP nie podejmą działań zmierzających do ujęcia Zbrodniarzy i tego czego żąda Fundacja Tesli i Organizacje NGO (Komisja Sejmowa + Trybunał Konstytucyjny + zatrzymanie morderców i przekazanie dla Organów Ścigania) – będzie to oznaczało, że ochraniacie Morderców i Zbrodniarzy przed odpowiedzialnością karną – co jest surowo karane. A jeżeli nie powstrzymacie kolejnych „restrykcji sanitarnych” które zamierza wprowadzić Rząd PiS w 2022r na Covid 19 poprzez natychmiastowe odwołanie i aresztowanie rządu a na skutek tych restrykcji pojawią się kolejne ofiary lub będą miały miejsce rażące przypadki łamania polskiego prawa a zwłaszcza ustaw – będziecie odpowiadali za współudział w zbrodniach – podobnie jak Z. Ziobro.

 • Art. 118a. § 1. KK [Udział w masowym zamachu] Kto, biorąc udział w masowym zamachu lub choćby w jednym z powtarzających się zamachów skierowanych przeciwko grupie ludności podjętych w celu wykonania lub wsparcia polityki państwa lub organizacji: 1) dopuszcza się zabójstwa, 2) powoduje ciężki uszczerbek na zdrowiu człowieka, 3) stwarza dla osób należących do grupy ludności warunki życia grożące ich biologicznej egzystencji, w szczególności przez pozbawienie dostępu do żywności lub opieki medycznej, które są obliczone na ich wyniszczenie, podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 12, karze 25 lat pozbawienia wolności albo karze dożywotniego pozbawienia wolności. […] § 3. Kto, biorąc udział w masowym zamachu lub choćby w jednym z powtarzających się zamachów skierowanych przeciwko grupie ludności podjętych w celu wykonania lub wsparcia polityki państwa lub organizacji: […] 2) dopuszcza się poważnego prześladowania grupy ludności z powodów uznanych za niedopuszczalne na podstawie prawa międzynarodowego, w szczególności politycznych, rasowych, narodowych, etnicznych, kulturowych, wyznaniowych lub z powodu bezwyznaniowości, światopoglądu lub płci, powodując pozbawienie praw podstawowych, podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3.
 • Art. 118. kk [Ludobójstwo] § 1. Kto, w celu wyniszczenia w całości albo w części grupy narodowej, etnicznej, rasowej, politycznej, wyznaniowej lub grupy o określonym światopoglądzie, dopuszcza się zabójstwa albo powoduje ciężki uszczerbek na zdrowiu osoby należącej do takiej grupy, podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 12, karze 25 lat pozbawienia wolności albo karze dożywotniego pozbawienia wolności.
 • Art. 189. kk [Pozbawienie człowieka wolności] (Kwarantanny – ok. 3 miliony Polaków w „areszcie domowym” bez nakazu sądu pod dozorem policji) § 1. Kto pozbawia człowieka wolności, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. § 2. Jeżeli pozbawienie wolności trwało dłużej niż 7 dni, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10. § 2a. Jeżeli pozbawienie wolności, o którym mowa w § 2, dotyczy osoby nieporadnej ze względu na jej wiek, stan psychiczny lub fizyczny, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12. § 3. Jeżeli pozbawienie wolności, o którym mowa w § 1–2a, łączyło się ze szczególnym udręczeniem (bez dostępu do opieki medycznej – dozór policji), sprawca podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3.

W załączeniu – Pełna treść Listu Otwartego (Żądania)  w formie PDF z dnia 24 sierpień 2022r

Founder and President of the Foundation’s
Management Board
Mariusz Najda

 

Załączniki:

list otwarty – zadanie sejm + senat – odwolanie rzadu pis-1

List Otwarty – Żądanie – Sejm, Senat – Odwołanie Rządu PiS

Categories: Bez kategorii

0 komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.